O nás – Zásady ochrany osobních údajů

Platí obecné pravidlo:

„Město je takové, jací jsou jeho zastupitelé. Repektují-li své občany a jejich veřejné mínění v kontextu své práce, město obvykle vzkvétá, je-li tomu naopak, chřadne důvera občanů k zastupitelům stejně rychle, jako kvalita života v jejich městě.“

O Teplicích platí, že jsou takové, jaká je jejich současná demografie. Tedy staré, často nemocné, a bez budoucnosti pro současnou, co početního zastoupení ve městě skomírající mládež, a to je velmi špatně.

 

Jste na stránkách, které se věnují dění v Teplicích. Můžete sem přidat své příspěvky, komentáře a nebo se můžete dozvědět informace, které nejsou běžně dostupné. „Fórum Pro Teplice“ je část veřejného prostoru, ve kterém chceme mluvit, psát diskutovat o našem městě. Chceme, aby Teplice byly hezčí, lepší místo k životu. Když ne teď, tak aspoň za rok, za dva…

K zásadám ochrany Vašich osobních údajů uvádíme následující:

Kdo jsme:

Naše webová adresa je: http://www.proteplice.cz.

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Šmída, IČO 11451726 se sídlem Dubská 1635, 41501 Teplice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa:  Dubská 1635, 41501 Teplice

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vašich komentářů a registračních údajů.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro schvalování komentářů.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy o registraci na našem webu mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání informačních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání informačních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k použití žádné služby našeh webu v oblasti komentářů k příspěvkům.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení požadavku na zveřejnění Vašich komentářů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při požadavku na zveřejnění komentáře, kdy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení zveřejnění (jméno nebo adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění služby publikování, bez poskytnutí osobních údajů není možné Vaše komkentáře publikovat či je ze strany správce plnit,
 • zasílání informačních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu – požadavku na zrušení Vaší registrace na našem webu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2  let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na zpracování Vašich komentářů na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním našeho webu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním požadavku z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu/registrace prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu/registrace potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Jan Šmída, Dubská 1635, 41501 Teplice, IČO 11451726